Start » Filologia Nowogrecka » Ogłoszenia Sekretariatu » Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Pełnomocnikiem ds. praktyk na Wydziale „Artes Liberales” jest dr hab. Katarzyna Sadkowska – ksadkowska[at]yahoo.de.

Zasady odbywania praktyk na studiach 1. stopnia na Wydziale „Artes Liberales” na kierunku filologia specjalność filologia nowogrecka

Postanowienia ogólne

 1. Wydział „Artes Liberales”, zwany dalej „Wydziałem”, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
 2. Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 4 tygodnie, tj. 80 godzin za co otrzymuje 4 punkty ECTS i zaliczenie.

Cele praktyk

 1. Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:
  • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
  • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
  • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
  • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
  • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Organizacja praktyk

 1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk.
 2. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzą pracownicy Sekretariatu Dydaktycznego WAL UW wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

Miejsce odbywania praktyk

 1. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej „Instytucją” – jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.
 2. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.
 3. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów. Praktyka musi odbyć się najpóźniej do końca zajęć dydaktycznych ostatniego semestru studiów.
 4. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl

Formy praktyk

 1. Ustala się następujące formy praktyk:
  1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;
  2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;
  3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;
  4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
  5. W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in.:
   • realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,
   • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
   • udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,
   • organizacja imprez,
   • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,
   • udział w akcjach promujących Uniwersytet,
   • organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu,
   • organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu.
 2. Możliwe jest odbywanie praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.
 3. Zorganizowanie praktyki może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

Obowiązki odbywającego praktykę

 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:
  • uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Instytucji;
  • uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;
  • dostarczyć do Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.

  W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej należy uzgodnić program i termin z Pełnomocnikiem ds. praktyk a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do obycia praktyki.

 1. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:
  • przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet,
  • przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
  • przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.
 1. Ze strony internetowej student powinien w zależności od potrzeb pobrać stosowne pliki znajdujące się na dole niniejszej strony.

Warunki zaliczenia praktyki

 1. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk na podstawie Zaświadczenia o odbytych praktykach.
 2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Instytucji winno zawierać zgodnie z załączonym wzorem:
  • pieczęć Instytucji,
  • dane studenta,
  • dane Instytucji,
  • termin i wymiar godzin praktyki,
  • zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,
  • ogólną opinię o praktykancie,
  • ogólną ocenę odbytej praktyki,
  • imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.
 3. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.
 4. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokonuje Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.
 5. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrzuniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.
 6. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.
 7. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Pełnomocnika Dyrektora ds. praktyk wpisów wg obowiązujących na Uniwersytecie zasad.

Postanowienia końcowe

 1. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.
 2. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.
 3. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika Dyrektora ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.
 4. Wydział nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.
 5. W przypadku, gdy Instytucja zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.
 6. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile dziekan zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.
 7. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów.
 8. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

Załączniki do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia:

 1. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki
 2. Ramowy program praktyki
 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę)
 4. Wzór wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności

Od 23 kwietnia 2018 roku sekretariat dydaktyczny filologii nowogreckiej został przeniesiony na ul. Dobrą 72.

Najnowsze wpisy FB

Wiadomość z Dziekanatu Wydziału:
Szanowni Państwo, wnioski o przyznanie STYPENDIUM MINISTRA (wygenerowane z USOSweb, wydrukowane i podpisane, oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia) należy składać w sekcji studenckiej lub doktoranckiej dziekanatu Wydziału "Artes Liberales" UW, ul. Dobra 72, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 roku.
... Zobacz więcejSee Less

27/07/18  ·  

Zobacz na profilu

02/07/18  ·  

Zobacz na profilu

28/06/18  ·  

Zobacz na profilu

25/06/18  ·  

Zobacz na profilu
wordpress statistics